Zasada ochrony prywatności

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności w Grupie Apart jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez:

  1. Mennica Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Stara Droga 3,

  2. Apart sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Stara Droga 3,

  3. R2 Center sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Akacjowa 1A,

  4. E-R2 sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Stara Droga 3,

  5. E-R2 sp. o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Stara Droga 3,

  6. R2 Investment sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Stara Droga 3,

  7. R2 Investment sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Stara Droga 3,

  8. APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Republika Czeska,

  9. Gold Mint sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Akacjowa 1A,

  10. Palladium Mint sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Akacjowa 1A,

  11. Platinum Mint sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Akacjowa 1A,

  12. Silver Mint sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Akacjowa 1A,

(zwanych dalej łącznie „Grupą Apart”), (a każdy z osobna Administratorem).

Definicje:

Administrator – każda ze spółek należąca do Grupy Apart, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik (w tym klient) - osoba odwiedzająca strony Grupy Apart, dokonująca rejestracji konta, zakupów, mogąca złożyć reklamację, otrzymująca od Grupy Apart zamówione informacje handlowe/marketing bezpośredni, prowadząca z Grupą Apart korespondencję.

Odbiorca danych – podmioty działające na rzecz Grupy Apart lub podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów praw.

Dane osobowe – szczegółowo opisane zostały w Artykule 2.

Grupa Apart prowadzi serwisy internetowe w domenach: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem z Grupy Apart, który decyduje o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe jest każdorazowo podmiot świadczący daną usługę (bądź sprzedaż). W razie wątpliwości, co do identyfikacji tego podmiotu, konkretne wskazanie Administratora danych osobowych znajdują się w regulaminie określającym zasady świadczenia tej usługi (bądź sprzedaży).

 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty działające na rzecz Grupy Apart, odpowiedzialne za obsługę serwisów internetowych w domenach: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Grupy Apart (np. podmioty świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 2. Podstawa, cel i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.

 2. Zakres zbieranych danych

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego spółki z Grupy Apart dokładają wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależny od rodzaju świadczonej usługi tj.:

RODZAJ USŁUGI

KATEGORIE DANYCH

Rejestracja konta Użytkownika

 • adres e-mail

 • nazwa Użytkownika

 • adres do korespondencji

 • numer telefonu

Rezerwacja produktu (zgodnie z Regulaminem rezerwacji produktu)

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu komórkowego

Zakupy on–line przez zarejestrowanych użytkowników

Zakupy on-line bez rejestracji

 • imię i nazwisko

 • nr PESEL oraz skan lub zdjęcie dowodu osobistego, zgodnie z instrukcją dostarczoną Użytkownikowi przez Sprzedawcę, na podany przez Użytkownika adres e-mail - w przypadku dokonywania zakupów w sklepie mennica.apart.pl

 • adres do korespondencji/wysyłki

 • dane do faktury

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • nazwa Użytkownika (wymagana przy rejestracji konta)

Sprzedaż on-line i w salonach stacjonarnych zgodnie z Regulaminem skupu Mennica Apart w witrynie https://mennica.apart.pl

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • adres

 • nr PESEL

 • nr dowodu osobistego

Newsletter

 • adres e-mail

 • numer telefonu

Kontakt

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu

Program lojalnościowy

 • zgodnie z regulaminem programu

Chat on-line

 • dane podane przez Użytkownika w oknie chatu

 • dane dotyczące przeglądarki przekazane za pomocą usługi „Chat on-line”

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w Artykule 5 Polityki prywatności).

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. rejestracji konta w serwisie i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) rezerwacji produktu za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z Regulaminem rezerwacji oraz obsługi procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu sklepów internetowych: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) jego dostawa oraz obsługa procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisów: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 4. umożliwienia sprzedaży w witrynie www.mennica.apart.pl zgodnie z obowiązującym Regulaminem skupu https://mennica.apart.pl/zakupy-online/regulamin-skupu (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 5. wypełnienia ciążących na Grupie Apart obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy AML, z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 6. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub poprzez wiadomość sms i/lub telefonicznie na wskazany nr telefonu, w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Grupy Apart – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 7. komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane w oknie chatu oraz za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisach: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z Użytkownikami, udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 8. dostosowania i rozwoju funkcjonalności stron, w tym ich struktur i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwisy usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 9. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, dostarczenia zakupu do osoby trzeciej (innej niż kupujący) czy dostosowania i rozwoju stron: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch w tym ich struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 10. ochrony interesów Użytkowników bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami (adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych). Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji pozwalających na m.in. określenie regionu, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu serwisu oraz pozwalających na dostosowanie treści marketingowych do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 11. rozpatrzenia i realizacji reklamacji, bądź innego zgłoszenia Klienta (np. w związku z planowanymi zakupami towaru lub zakupionym towarem) odbywa się na podstawie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadnionego interesu Administratora (w przypadku podania danych osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Przetwarzane dane mogą obejmować: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer karty lojalnościowej ADC. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na administratorze, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

 12. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej apart.pl. Użytkownik wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.

 13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisów: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

  3. Dane zgromadzone na potrzeby obsługi procesów AML będą przetwarzane przez 5 lat od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym ustały transakcje lub stosunki gospodarcze z danym Użytkownikiem.

  4. Zakupy dokonane on-line, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zakupów zamieszczonego na stronach: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch, zostaną anulowane, natomiast dane osobowe wskazane w formularzach przetwarzane będą przez czas obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Dane osobowe osób, które kontaktowały się przez formularz kontaktowy dostępny w serwisach: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch będą przetwarzane przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

  6. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Chat on-line będą przetwarzane do momentu zakończenia sesji chatu/archiwizowane w celu wykazania przebiegu rozmowy w przyszłości.

  7. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona.

  8. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności stron: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.

  9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Artykuł 3. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.

 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Katarzyna Ellerik. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@apart.pl .

Artykuł 4. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

 1. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom danych którzy są dostawcami usług, realizującymi określone zadania w imieniu Apart. Są to m.in. podmioty, które dostarczają Apart:

  • usługi związane z technologią (np. wsparcie Strony Internetowej Apart, Aplikacji Mobilnych),

  • przetwarzanie płatności w sklepie internetowym,

  • usługi kurierskie.

 3. Dane osobowe przetwarzane przez podmiot z Grupy Apart mogą być przekazywane pomiędzy spółkami z Grupy Apart na podstawie umowy o współadministrowanie.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane spółce PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672) w przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z usługi “Smart Plan” dostępnej za pośrednictwem Aplikacji Apart lub usługi “Zapłać za 30 dni” dostępnej w sklepie internetowym Apart. Dane przekazywane są na podstawie zgody Użytkownika i w momencie ich otrzymania PayPo sp. z o.o. staje się ich odrębnych administratorem i przetwarza we własnych celach.

 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 5. Polityka cookies

 1. Administrator danych automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, takie jak m.in. data połączenia z serwisem oraz adres IP urządzenia, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie) osób korzystających z serwisów:www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch.

 2. Celem cookies jest:

  • dostosowanie zawartości stron internetowych: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika,

  • optymalizacja korzystania ze stron,

  • tworzenie zagregowanych statystyk służących poprawie funkcjonalności stron, ich struktury i zawartości,

  • zapewnienie bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów po zalogowaniu i rozpoznanie Użytkownika korzystającego przy kolejnej sesji,

  • ułatwienie przeglądania zasobów stron internetowych przy kolejnych wizytach,

  • wyświetlania reklamy behawioralnej mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań lub profili, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisów (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies).

Pliki cookie stron trzecich są używane do retargetowania reklam i reklamy behawioralnej. Dodając znaczniki do strony, reklamodawcy mogą śledzić Użytkownika w sieci, gdy odwiedza on różne strony internetowe. Pozwala to reklamodawcom na stworzenie profilu Użytkownika na podstawie jego nawyków wyszukiwania, dzięki czemu mogą oni dostarczać bardziej odpowiednie treści.

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi Grupa Apart wykorzystuje 3 rodzaje plików cookies:

  • Niezbędne - absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu 1 dzień.

  • Analityczne - zwane statystycznymi - zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe. Przechowywane na urządzeniu do 2 lat.

  • Reklamowe - zwane też marketingowymi - pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu Użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez okres 1 roku.

 1. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika:

  • Sesyjne - tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej apart.pl – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu,

  • Stałe - wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika między sesjami. Służą m.in. do zapamiętywania preferencji Użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

 1. Pliki cookies nie zawierają danych kontaktowych Użytkownika serwisów: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch.

 2. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

 3. Usuwanie plików "cookies" - standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 4. Grupa Apart informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne na stronach internetowych: www.apart.pl, www.mennica.apart.pl, www.apart.cz, www.apart.eu, www.artelioni.pl, www.artelioni.com, www.aztorin.com, www.elixa.net, www.ampm-watches.com, www.albertriele.ch, www.bergstern.ch.

Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące z Grupą Apart.

GOOGLE ANALYTICS

Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli Użytkownik chce wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, może skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Polityka prywatności i cookies może ulec zmianie ze względu na:

 • obowiązek wprowadzenia zmian,

 • zmianę przepisów prawa,

 • zakres stosowanych przez serwis plików cookie.